Rozpatrywanie reklamacji

 1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
   
 2. Na Egis Sp. z o.o. ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
   
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Egis Sp. z o.o. z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Egis Sp. z o.o. z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
   
 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  a) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Egis Sp. z o.o. jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  b) Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Egis Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Egis Sp. z o.o. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
   
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Egis Sp. z o.o. dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Egis Sp. z o.o. Magazyn Główny i Dział Sprzedaży Wysyłkowej ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.
   
 6. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Egis Sp. z o.o. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
   
 7. Egis Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wady przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
   
 8. Reklamacje należy składać do Działu Sprzedaży Wysyłkowej telefonicznie - (14) 631 96 12, w. 115 lub 117, w dni robocze w godzinach 8-16 lub wysyłając e-mail - egis@egis.com.pl. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Egis Sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
   
 9. W uwzględnionych reklamacjach towar niepełnowartościowy zostanie odebrany na koszt Egis Sp. z o.o. Egis Sp. o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   
 10. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku zwrotów przesyłek bezpośrednich, powstałych z przyczyn Egis Sp. o.o. tj.: wysłania źle skompletowanego zamówienia, wadliwego egzemplarza, koszty wymiany ponosi Egis Sp. o.o., zaś Klient w miarę możliwości otrzyma egzemplarz prawidłowy lub pozbawiony wad. Jeśli wymiana publikacji nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Klient otrzyma zwrot równowartości ceny produktu oraz kosztu dostawy.

Formularz zgłoszenia reklamacji: POBIERZ»
 

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: egis@egis.com.pl.

 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Egis Sp. z o.o Magazyn Główny i Dział Sprzedaży Wysyłkowej ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.

 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 6. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Egis Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Egis Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Egis Sp. z o.o., Egis Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Egis Sp. z o.o. zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Egis Sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 10. Zwracane Produkty wraz z paragonem lub fakturą należy odesłać na następujący adres: Egis Sp. z o.o. Magazyn Główny i Dział Sprzedaży Wysyłkowej, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.

 11. Płyty CD i płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

 12. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania publikacji, zwrot nie zostanie przyjęty. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Egis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy (zwrot towaru): POBIERZ»

Wydawcy

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Zamknij